Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Besloten Vennootschap met de handelsnamen Meens BV en CloudAdvies

Algemene voorwaarden van Besloten Vennootschap met de handelsnamen Meens BV en CloudAdvies

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Besloten Vennootschap met de handelsnamen Meens BV en CloudAdvies en de daaruit voortkomende organisaties is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de Besloten Vennootschap een overeenkomst sluit. Het kan dan gaan over het uitvoeren van een opdracht of het aangaan van een overeenkomst met een zzp’er.
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en een wederpartij schriftelijk te bepalen diensten die verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. De opdrachten hebben betrekking op:
Detailhandel via overige distributievormen;
Advisering op het gebied van informatietechnologie, handel in hard- en software en systemen, zomede het leveren van diensten.

Artikel 2 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen gebruiker en de wederpartij, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Standaardvoorwaarden van de wederpartij gelden uitsluitend wanneer deze door gebruiker op schriftelijk zijn aanvaard.
Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes

Offertes van gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in dat deze naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht, heeft verstrekt.
De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn gedurende 15 dagen, geldig tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 15 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker schriftelijk anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht of het aangaan van een overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van een opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief, aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

Een opdracht tussen gebruiker en de wederpartij komt eerst tot stand op het tijdstip dat gebruiker een door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij ondertekend overeenkomst ontvangt.
De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
Gebruiker heeft een inspanningsverplichting en verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. Daartoe worden de werkzaamheden, in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd.
Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft gebruiker het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht.
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door gebruiker of door deze ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie worden verricht, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij of van de bevoegde instanties , wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd..
Indien door toedoen van de wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal gebruiker in overleg met de wederpartij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
Gebruiker is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.
In afwijking van het voorgaande zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 7 Contractduur, uitvoeringstermijn

De opdracht tussen gebruiker en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij gebruiker zo nodig schriftelijk in gebreke te stellen.
Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst zo nodig in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase, schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8 Tarieven

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van gebruiker vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
In het tarief van gebruiker op zijn de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
Inzake de reiskosten u in Nederland , wordt 0,80 euro per kilometer heen en terug met een maximum van 120,00 euro, met uitzondering van de Waddeneilanden. De reistijd wordt berekend op basis van de snelste route volgens Google Maps met de instelling ‘auto’.
Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte c.q. overeenkomst.
Alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht. Bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, zal alleen declaratie daarvan plaatsvinden na overleg met de wederpartij.
Bedragen zijn exclusief BTW. De BTW wordt dus apart vermeld.
Gebruiker heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar, het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
Gebruiker is, in geval van prijsstijging buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. Gebruiker zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 1 schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Indien de wederpartij de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving, de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
De wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een wet.

Artikel 9 Betaling, wettelijke rente en incassokosten

Betaling dient te geschieden binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door de wederpartij en gebruiker anders schriftelijk is overeengekomen.
De wederpartij dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de factuurdatum, gebruiker schriftelijk te berichten bezwaren te hebben tegen de factuur. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur geacht goedgekeurd te zijn.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
Na de vervaldatum is de wederpartij in gebreke en heeft gebruiker het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
De kosten voor een herinnering, aanmaning en/of sommatie wegens het verzuim van de wederpartij, bedragen minimaal € 40,00 die ten laste van de wederpartij komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor gebruiker.
Indien de betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan gebruiker de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geheel is voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de wederpartij, zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij, onmiddellijk opeisbaar.
Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opengevallen rente en ten slotte in mindering te brengen op van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsook de kosten worden voldaan.
De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan gebruiker verschuldigde bedrag.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
De wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
De wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om maximaal 50% van het geschatte verschuldigde bedrag, vooraf te voldoen.

Artikel 10 Financiële afsluiting opdracht

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door de wederpartij is goedgekeurd. De wederpartij dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de datum van de afrekening te berichten indien er bezwaren bestaan tegen de afrekening. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.
Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker, totdat deze door de wederpartij zijn betaald.
Indien de wederpartij al zijn verplichtingen heeft voldaan, worden alle zaken die aan gebruiker zijn verstrekt, geretourneerd aan de wederpartij.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten opdrachten, is nagekomen.
De wederpartij dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen.
De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, door te verkopen noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht gebruiker daar terstond van in kennis te stellen.
De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van gebruiker ter inzage te geven.
Voor het geval dat gebruiker de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen of laten uitvoeren, geeft de wederpartij nu reeds onvoorwaardelijke en een niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten

De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven kalenderdagen na levering, schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe de wederpartij gebruiker opdracht heeft gegeven.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van gebruiker, integraal voor rekening van de wederpartij.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker, 12 maanden.

Artikel 13 Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk gedaan te worden.
Bij voortijdige beëindiging door de wederpartij heeft gebruiker recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.
Bij voortijdige beëindiging door de wederpartij, zal gebruiker desgevraagd en in overleg met de wederpartij, zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
De wederpartij de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de opdracht gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
De wederpartij bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Gebruiker is ook bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
Gebruiker behoudt steeds het recht om zo nodig een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave van ter beschikking gestelde zaken aan opdrachtnemer

Indien gebruiker aan de wederpartij bij de uitvoering van een opdracht, zaken ter beschikking heeft gesteld is de wederpartij gehouden het geleverde binnen 14 kalenderdagen nadat het verzoek daartoe is gedaan, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
Voor elke door gebruiker aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Gebruiker kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
Gebruiker kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Gebruiker is in geen geval kan aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door verlies van inkomsten van de wederpartij (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 17 Vrijwaringen

De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van een opdracht worden gebruikt.
Indien de wederpartij aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden, worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen van de partijen invloed kan uitoefenen, doch waardoor een van de partijen, niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de wederpartij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht, inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, apart te declareren. De wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 20 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich het recht en bevoegdheden voor die de opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door gebruiker voor de uitvoering van een opdracht, zijn en blijven eigendom van gebruiker. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van gebruiker.
Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de wederpartij, zijn te gebruiken door de wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door de wederpartij ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
Alle door gebruiker verstrekte stukken mogen niet door de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van gebruiker openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Overig

Gedurende een opdracht en tot één jaar na beëindiging van een opdracht, is het de wederpartij niet toegestaan om professionals die namens of vanuit gebruiker bij de uitvoering betrokken zijn geweest, betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00 zegge: honderdduizend euro.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie onderling op te lossen zo nodig met behulp van Mediation
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.